דף הבית אודות תקנון צור קשר English
סנן לפי מחיר:
-

תקנון

כללי הרכישה  
באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התנאים המפורטים להלן בקפידה, שכן,
הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין טיירון מערכות / טופ טכנולוגיות 85 בע”מ.

 1. הנך מתחייב לקרוא הוראות תקנון זה, בטרם תשתתף במכירות. מודגש כי עצם ההשתתפות באיזה מהמכירות תהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת, מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והוא מסכים להן. השירות.
 2. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. אין ולא יהיה כל תוקף לכל מידע ו/או מצג שיימסר בעניין זה, בכל דרך אחרת, למעט בדרך שינויו המפורש של תקנון זה ופרסומו. .
 3. בכל הנוגע לקישוריות ("לינקים") המופיעות באתר לאתרים אחרים, טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ לא יישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם, או לכל פרט אחר הקשור עמם. טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות קישוריות מאתר טיירון מערכות / טופ טכנולוגיות 85 בע”מ.
 4. חרגה החברה מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים, ע"פ שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את החברה לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.
 5. מומלץ להשתמש בדפדפן מסוג אקספלורר 6 או גרסה מתקדמת יותר של דפדפן זה, ככל שתהא.
 6. רישומי המחשב של טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ בדבר הפעולות המתב עות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.
 7. טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ רשאי לשנות את תנאי התקנון מדי פעם בפעם, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, באמצעות פרסום התקנון המתוקן באתר.
 8. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

הזכות לרכוש מוצרים באתר:

 1. רשאים לרכוש מוצרים, להשתתף במכירה ולהגיש הצעות תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה, אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות, וזאת בכפוף לאמור בסעיפים 2.2-2.4 להלן.
 2. ההשתתפות במכירות הפומביות ובמכרזים אסורה על עובדי טיירון מערכות / טופ טכנולוגיות 85 בע”מ, ספקי טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ ועובדיהם ובני משפחותיהם (היינו בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.
 3. טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ רשאי למנוע מגולש באתר (להלן: "המבקר" או " הלקוח") את ההשתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני, או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
 4. בלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה טיירון מערכות / טופ טכנולוגיות 85 בע”מ, מתוקף מעמדו כבעל האתר וכמנהלו, רשאי למנוע ממבקר להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:
 5. אם מבקר עשה שימוש בשירותי האתר ו/או טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 6. אם מבקר מסר במתכוון פרטים שגויים;
 7. אם מבקר ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בטיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ או בצדדים שלישיים כלשהם.
 8. אם מבקר הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ או מי מטעמו ו/או אם נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור מוצרים שרכש מטיירון מערכות / טופ טכנולוגיות 85 בע”מ, בין באמצעות אתר זה ובין בכל דרך אחרת.
 9. אם כרטיס האשראי שברשות המבקר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

המוצרים המוצעים באתר

 1. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג " דף מכירה" , דף המכירה כולל את שם המוצר או השירות המוצע למכירה, והמחיר או השירות המוצע למכירה כולל מחיר המשלוח ואת המחיר כולל דמי המשלוח.
 2. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכן כי יהיו הבדלים בין התמונה לבין המתואר בתמונה, המפרט בפועל יהיה המפרט המחייב.
 3. נתוני המוצרים והמפרט הטכני לכל מוצר הם לפי אתר היצרן או היבואן.
 4. המפרטים הינם בכפוף להגדרות היבואן/היצרן לרבות גודל/נפח, מדידה, שיטות הבדיקה, תנאי הבדיקה, נתונים טכניים וכל נתון אחר שניתן על ידי היצרן/יבואן.
 5. אחריות המוצרים המוצגים באתר הינה אחריות מוגבלת. תנאי האחריות כפופים לתנאי היבואן/היצרן . טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ רשאי לשנות את תנאי האחריות  מדי פעם בפעם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדית, באמצעות פרסום תנאי האחריות  בדף המוצר .
 6. מרבית המוצרים נמצאים במלאי ומוכנים לאספקה בתיאום מראש מול המפרסם בנקודת האיסוף בחברה. במקרה ומוצר חסר במלאי יתואם מועד אחר לאספקה , טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ רשאי לשנות את תנאי האספקה מדי פעם בפעם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדית, ובהתאם לתנועת המלאי באמצעות פרסום תנאי האספקה אם זה מול הלקוח או עדכון בדף המוצר .
 7. המחירים הנקובים באתר תקפים עד לסוף יום העבודה בלבד.
 8. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ. למעט המחירים המוצעים ללקוחות העסקיים במועדון לקוחות עסקי

החברות המציעות והמוצרים המוצעים למכירה דרכם :

 1. האתר מהווה זירה למכירת המוצרים ע"י חברות שונות. (להלן: "החברה המציעה").
 2. החברה המציעה יכולה להיות טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ או כל יצרן ו/או משווק ו/או יבואן אחר
 3. בכל דף מכירה של כל מוצר מצוינת שם החברה המציעה למכירה את אותו מוצר
 4. יודגש, כי החברות המציעות הנן האחראיות הבלעדיות למוצרים הנמכרים על ידיהן, על פי המפרט ובהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה של כל מוצר ומוצר, לרבות אחריות לאספקתם, לטיבם, למתן אחריות ושירות, להחלפתם ולתיקונים.
 5. במקרה של אי התאמה בין תמונות המוצרים המוצעים למכירה, כפי שאלה מוצגים באתר לבין המוצר, הרי הקבוע במפרט הטכני ו/או הכתוב באתר יגבר על כל תמונה.
 6. פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים לרבות המחיר המומלץ של המוצרים, הנו באחריות החברות המציעות בלבד.
 7. הלקוח נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים אותם הוא מעוניין לרכוש, קודם להגשת ההצעה ו/או ביצוע הרכישה.

סוגי המכירות:
תהיה רשאית טיירון מערכות בע"מ/ טופ טכנולוגיות 85 בע"מ להציע מוצרים למכירה בדרכים שונות, לרבות בדרך של מכירות מיוחדות, על פי שיקול דעתו. ככל שבאתר יוצעו למכירה מוצרים באחת מן השיטות

מוצר היום

 • במוצר היום מוצעים למכירה מוצרים במחירי מבצע מיוחדים,
 • המוצרים בכמות מוגבלת, לפי הודעת החברה המציעה.
 • החברה המציעה שומרת על זכותה לשנות את מספר המוצרים המוצעים למכירה על ידה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • כמו כן תהה החברה רשאית להפסיק כל מכירה של מוצרים, גם במידה ולא נמכרו כל המוצרים שהוצעו למכירה.
 • המכירה היא ליחידים בלבד.

מכירות רגילות:

 • במסגרת האתר ייתכן ויוצעו מבצעים ו/או הנחות ברכישת מוצרים שונים, תחת שמות שונים כגון "מחיר מבצע", " מחיר היכרות"  ו/או כל מבצע אחר שייקבע מדי פעם בפעם.
 • הלקוח יוכל לרכוש את המוצר במחיר הנתון עד גמר המלאי.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לטיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ תישמר הזכות לשנות את מחיר ותנאי המוצר ללא הודעה מוקדמת

מבצעים אחרים:

 • במסגרת המבצעים רשאית טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ להציע מפעם לפעם מוצרים במתנה ללקוחות נרשמים ו/או ללקוחות טיירון מערכות / טופ טכנולוגיות 85 בע”מ, תמורת דמי טיפול אריזה ומשלוח, עד גמר המלאי.
 • מוצרים הניתנים במתנה נתינים תמורת דמי טיפול אריזה ומשלוח וכנגד רישום לאתר.
 • מוצרים הניתנים במתנה אינם ניתנים לאיסוף עצמי
 • מוצרים הניתנים במתנה ניתנים לקבלה דרך האתר בלבד.
 • מוצרים הניתנים במתנה מוגבלים למוצר אחד ללקוח.

תנאים כלליים:

 1. מקום בו מופיעים המושגים הבאים ו/או מושגים דומים באתר, תהא הגדרתם כמפורט להלן:
 2. מחיר מומלץ או "מחיר מחירון"- משמע, המחיר המומלץ של המוצר כפי שנמסר ע"י החברה . מודגש בזאת כי אין מדובר במחיר השוק.
 3. הלקוח נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של המוצר קודם להגשת ההצעה ו/או ביצוע הרכישה.
 4. מחיר רגיל- הנו מחיר המוצר כפי שנמסר ע"י החברה המציעה ללא מבצעים והנחות.
 5. מחיר מבצע-בכל מקום בו יצוין מחיר של מבצע כלשהו ו/או סוג מכירה כלשהי, לרבות  "מחיר הכרות" ו/או מחיר של כל מבצע אחר שיפורסם באתר, משמע מחיר מוזל ביחס למחיר הרגיל, הניתן במסגרת אותם מבצעים ספציפיים ו/או מכירות ספציפיות .

ביטוח מחיר:

 1. להלן כללים הנוגעים לביטוח מחיר בהתאם לרישיון טיירון מערכות / טופ טכנולוגיות 85 בע”מ:
 2. אופן הקניה /הגשת ההצעות במכירות השונות
 3. בעת ביצוע רכישה תידרש למלא טופס, הכולל פרטים בהם שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת וטלפון, כתובת דואר אלקטרוני, שנת לידה .
 4. יובהר כי אינך חייב למסור ע"פ דין פרטים אלו ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. יחד עם זאת, מסירת כל הפרטים המופיעים בשדות החובה מהווה תנאי לביצוע הקניה.
 5. טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ שומר על זכותו לפעול בכל דרך שהיא כנגד לקוח אשר הגיש פרטים כוזבים בטופס ההצעה.
 6. עם מילוי טופס הפרטים, תידרש לבחור שם משתמש (להלן "שם משתמש") וסיסמא (להלן: "הסיסמה"), אשר יאפשרו למערכת טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ לזהותך בכניסה חוזרת לאתר, יחסכו ממך לשוב על פרוצדורת מילוי הפרטים בשנית. ולשמור בצורה מיטבית על פרטיך האישיים
 7. לאחר ביצוע הרישום תצטרך למלא את פרטי כרטיס האשראי ותוקפו ולוודא את הכותבת למשלוח.
 8. אם תבחר תוכל לסמן למערכת לשמור את פרטי כרטיס האשראי לשם קניה חוזרת מהירה ונוחה.
 9. על מנת שהזמנה/הצעה כלשהי או עדכון של הצעה יתקבלו במערכת, עליהם להיקלט במחשבי טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים.
 10. טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ לא יתחשב בהצעות או עדכונים שלא נקלטו במחשביו, או שנקלטו באופן משובש, או אם לא מולאו כל הפרטים הדרושים, או אם ההצעה או העדכון כוללים פרטים שאינם קריאים, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי טיירון מערכות / טופ טכנולוגיות 85 בע”מ.
 11. לאחר שהזמנתך/הצעתך תיקלט במערכת היא תקבל מספר סידורי.
 12. יובהר בזאת כי קליטת ההצעה במערכת אינה מעידה על קבלתה, שכן אישור ההצעה כפוף לבדיקות שונות שעורך טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ.

תמורה ואמצעי תשלום:

 1. חיובך בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי שלך, אשר את פרטיו תזין באתר ו/או תעביר לנציג/ת השירות במרכז ההזמנות של טיירון מערכות / טופ טכנולוגיות 85 בע”מ.
 2. בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל זכייתך/ קנייתך, המוצר לא יסופק לך ותחויב בדמי ביטול בכפוף לחוק הגנת הצרכן.
 3. כל תשלום אשר לא ייפרע במלואו ובמועדו, ישא ריבית והצמדה בשיעור המרבי הנהוג באותה עת בבנק הבינלאומי הראשון בע"מ ביחס לאשראי שקלי על משיכות חריגות (להלן: " הריבית החריגה"). כן יחויב הלקוח בתשלום לטיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ בגין הוצאות גביה, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד, שהוציא טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ לצורך גביית חובך. יובהר, כי הריבית החריגה מגלמת בתוכה גם את רכיב ההצמדה.
 4. כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ כחוק.

אספקת המוצרים:

 1. אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.
 2. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה, כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.)
 3. אספקת המוצרים תיעשה ע"י החברה ותהיה באחריותה הבלעדית.
 4. משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך (דואר רגיל, דואר רשום, שירות שליחים), לפי שיקול דעתה של החברה.
 5. דמי המשלוח המפורטים בהצעה אינם כוללים חיוב בגין הובלה חריגה, כגון, הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית, או הובלה הדורשת כוח אדם מיוחד ו/או אמצעים מיוחדים.
 6. ניתנת לך האפשרות להוביל בעצמך מוצרים הנרכשים באתר, בתנאים שיפורטו במרכז השירות ו/או אצל החברה.
 7. במידה ותבחר להוביל את המוצר באופן עצמאי, עליך לציין זאת במהלך תהליך ההזמנה ואז לא תחויב בדמי ההובלה.
 8. האחריות על המוצר בזמן ההובלה העצמית של הלקוח תהא על הלקוח ולא על טיירון מערכות / טופ טכנולוגיות 85 בע”מ.
 9. בעת תיאום האספקה, רשאים טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ לדרוש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי ו/או על כל מסמך אחר כתנאי למסירה.
 10. טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ לא יהיו אחראיות לאיחורים הנובעים מסיבות שאינן בשליטתן.
 11. טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ יעשה מאמץ לספק לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית במועד הנקוב בעמוד המוצר, ואולם באזורים אלה יתכן עיכוב של עד 14 יום ממועד האספקה הקבוע בעמוד המוצר. עיכוב בשל מגבלה ביטחונית כאמור לא ייחשב כאיחור באספקת המוצר. במקרה בו לא ניתן לספק לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ, ישתדלו לספק את המוצר למקום סמוך לאחר תיאום מראש עם המזמין
 12. דמי המשלוח יורדים במלואם יחד עם התשלום הראשון
 13. במידה ויש הנחת דמ"ש על הזמנת מספר יחידות הלקוח יחוייב על מלוא סכום הובלות ויקבל זיכוי על סכום ההנחה בחודש העוקב בכרטיס האשראי .

ביטול עסקה:

 1. כל האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ואין הוא בא להוסיף עליו זכויות, בכל דרך שהיא. ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, יחולו תיקונים אלה ויגברו על המפורט להלן:
 2. באם מדובר במוצר, הנך רשאי לבטל קנייתו מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל.
 3. באם מדובר בשירות הנך רשאי לבטל את קנייתו בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שהביטול יעשה שני ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
 4. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:
 5. לגבי "טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.
 6. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.
 7. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
 8. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול ושאריזתם המקורית נפתחה.
 9. ביטול הקניה יעשה בכתב למרכז שירות לקוחות ,תוך ציון סיבת הביטול באמצעות דואר אלקטרוני לדואר אלקטרוני טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 .
 10. במקרה של ביטול העסקה, יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או100 שקלים חדשים, לפי הנמוך.
 11. טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), ו/או להאריך את משך הזמן לביצוע המכירה, לרבות אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
 12. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
 13. במקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה, לרבות תיאור המוצר ו/או מחיר המוצר.
 14. בכל מקרה, שלדעת טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ נעשתה פעולה בניגוד להוראות הדין ו/או להוראות הסכם זה.
 15. אם לאחר ביצוע רכישה של מוצר, בכל דרך שהיא, מתברר שהמוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו, רשאי טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ לבטל את המכירה ולהשיב לך את כספך. לחילופין רשאי טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחרת שלא לרכוש את המוצר החלופי-תבוטל המכירה ויושב לך כספך.

החזרת מוצר:

 1. ניתן להחזיר את המוצר שנקנה ולקבל את הכסף בחזרה, בתנאי שהמוצר שלם ולא נעשה בו שימוש, שהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך קבלת המוצר ובצרוף הודעת החזרה לכתובתו של הספק ממנו נרכש המוצר, המופיעה בעמוד המכירה של המוצר
 2. ביצוע ההחזרה יבוצע באמצעות דואר רשום, שרות שליחים, או בכל אמצעי אחר המאשר קבלתו.
 3. סודיות ופרטיות פרטי המשתתף במכירה
 4. טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ לא יעביר את פרטים מזהים אודותיך לצד שלישי, למעט לחברות כרטיסי אשראי, ולכל ערכאה שיפוטית ולמעט במקרים הבאים:
 • אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודותייך לאחר.
 • לשם גביית כספים המגיעים ממך בגין רכישת מוצר באתר, במרכז ההזמנות הטלפוני של טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ או בכל אמצעי אחר כגון קטלוג טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ.
 • בקשר למתן תעודת אחריות או קבלת שירות למוצר או לצורך אספקת המוצר.
 • אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ או מי מטעמה;
 • בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין טיירון מערכות / טופ טכנולוגיות 85 בע”מ.
 • אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בטיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ.
 • אם עשית באתר שימוש לביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • הפרטים אשר נמסרים בעת הגשת הצעה ו/או בעת רישום לאתר, כולם או חלקם, ישמרו במאגרי המידע של טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ.
 • טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ שומר לעצמו את הזכות לאסוף בעת הימצאותך באתר, מידע אודות הרגלי הקניה שלך, מוצרים שרכשת, מוצרים בהם הבעת עניין, עמודים שצפית בהם, הצעות שעניינו אותך, וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש ב- COOKIES.
 • המידע האמור בסעיף 13.3 לעיל ישמש את טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ בכניסותיך הבאות לאתר וכן יאפשר לטיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ להציע לך הצעות ומבצעים ממוקדים.
 • טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ רשאי להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי.
 • טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ יהיה רשאי למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.
 • לא חלה עליך חובה חוקית למסור המידע האמור לעיל, אך מסירת הפרטים ו/או אישור התקנון מהווה הסכמה מצדך לכל השימושים הקבועים בתקנון זה בקשר עם המידע ולהעברתו לצדדים שלישיים בהתאם להוראות תקנון זה.
 • טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ מתחייב לעשות, כמיטב יכולתו, באמצעים העומדים לרשותו, על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה ולאבטח את המידע הנשמר באתר טיירון מערכות / טופ טכנולוגיות 85 בע”מ. עם זאת, מאחר שמדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בהם. ככל ובמידה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור-לרבות מידע שנאגר אודות מציעים-או להשתמש בו לרעה,הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ ו/או מי מטעמו
 • מובהר כי, אין באמור כדי להרחיב את האחריות המוטלת על טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ בהתאם לדין.
 • "צד שלישי" בפרק זה-למעט, חברה קשורה לטיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ ו/או חברה שתתמזג עם טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ ו/או תפעיל את האתר בעתיד.

אחריות:

 1. הנך מצהיר ומאשר כי טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ האחראית הבלעדיות למוצרים הנמכרים על ידיהן ולכל המידע הנמסר על ידיהן, בהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה של כל מוצר ומוצר, לרבות אחריות לאספקתם, לטיבם, למתן אחריות ושירות, להחלפתם ולתיקונים. אלה אם הוגד אחרת בדף המכירה .
 2. הנך מצהיר ומאשר שידוע לך כי למעט מקום בו צוין בדף המכירה כי טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ הנו החברה המציעה של המוצרים.
 3. טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו ורציפותו של שירות אתר המכירות. למרות מאמציו ומאחר ומדובר בסביבת עבודה מקוונת, טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, ואינו מתחייב כי יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ לא ישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל נזק או הוצאה הנובעים מהפרעה כאמור, לרבות כל מקרה בו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה.
 4. טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ לא ישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או ע"י כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתו המלאה.

אספקת המוצרים

 1. החנות תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר אלא אם צוין מפורשות אחרת.
 2. החנות תפעל כדי לספק את המוצר בדואר שליחים עד 6 ימי עבודה, בדואר רשום עד 10 ימי עבודה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.
 3. החנות לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר בנסיבות העולות כדי כוח עליון כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.
 4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
 5. המשלוחים יתבצעו לאזורים שאליהם מגיע דואר רשום ע"י דואר ישראל ו/או לאזורים שאליהם מגיעה חברתUPS  ו/או דואר שליחים בהתאם לשיטת המשלוח שנבחרה.
 6. ישנו תעריף שונה למשלוחים ליעדים מרוחקים כגון: יישובי הערבה, אילת, קריית שמונה, רמת הגולן וכדו', התעריף יימסר טלפונית לאחר הרכישה בהתאם לסוג החבילה.
 7. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.
 8. ניתן לבצע איסוף עצמי של המוצרים באחד הסניפים, הלקוח יגיע לאחד מסניפי החברה רק לאחר תאום מראש או לאחר קבלת הודעת טקסט לטלפון הנייד אשר מודיעה על הגעת המוצר לסניף הנבחר. במקרה כזה לא יחויבו דמי משלוח.
 9. אספקת המוצרים הינה עד בית הלקוח ע"י חברת השליחויות או עד לסניף הדואר הקרוב לבית הלקוח ע"י דואר ישראל בהתאם למפורט בהזמנה ובהתאם לנוהל חלוקת הדואר בישוב.
 10. המונח הובלה ואספקה בתקנון זה משמעותם: כל הפעולות ההכרחיות מרגע שהמוצר נקלט במחסני הספק ועד למסירתו בפועל לידי הלקוח פעולות אלה כוללות קליטה, מיון, אריזה, סימון, משלוח, מסירה וביטוח.
 11. במקרים מסוימים ייתכן שמוצר שמופיע באתר אזל ממלאי החנות. והדבר יתגלה רק לאחר ביצוע הרכישה. במקרה כזה ייוצר קשר עם הלקוח. הלקוח לא יחויב וההזמנה תבוטל.
 12. זמן אספקת המשלוח נמדד החל מקבלת אישור ההזמנה ע"י החנות.
 13. בעת אספקת ההזמנה בסניף יבוצע אימות לכרטיס האשראי שחויב באתר על ההזמנה. יש להגיע עם כרטיס האשראי שחויב ועם תעודת הזהות של בעל הכרטיס לאימות. ההזמנה תסופק אך ורק לבעל כרטיס האשראי.
 14. משלוח המתבצע ע"י דואר שליחים - השליח יגיע לכתובת המשלוח בין השעות 8:00 ל - 18:00 עד סוף יום עסקים בדואר שליחים וללא תיאום מראש. לקבלת רשימת הישובים בהם מבוצעת מסירה אישית עד הדלת לחץ/י כאן.
 15. בכל שאר הישובים/כפרים/קיבוצים/מושבים, המסירה הינה ליחידה הדואר הקרובה למקום המגורים ולא עד בית הלקוח.

קניין רוחני:

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר טיירון מערכות / טופ טכנולוגיות 85 בע”מ, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושו הבלעדי של טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ ו/או מי מטעמו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לטיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ זכויות קניין רוחני בין היתר בשיטות המכירה, בסיסי הנתונים לרבות רשימת הלקוחות, תיאור המוצרים, עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור יודגש כי השם "טיירון מערכות / טופ טכנולוגיות 85 בע”מ" וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) - הם כולם רכושו של טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש.
 3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב או ממשק גרפי, ולתרגם מידע כלשהו מן האתר ( לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, שיטות מכירה וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותו המפורשת של טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ מראש ובכתב וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא המפירה את הוראות הדין בעניין קניין רוחני.
 4. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתו של טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ מראש ובכתב.
 5. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו או לכל שימוש אחר שהוא, בלא לקבל את הסכמתו של טיירון מערכות בע"מ/טופ טכנולוגיות 85 בע"מ מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות איסוף נתונים וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
 6. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובנוסף אליהם יחולו כל ההגבלות והאיסורים הקבועים בדין באשר לזכויות קניין רוחני.

 דין וסמכות שיפוט:
סמכות השיפוט הבלעדית תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, 
בישראל. הדין החל על כל מחלוקת בעניין האתר ו/או תקנון זה הנו הדין הישראלי בלבד .